Fundacja prowadzi księgowość m.in. na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z póź. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1539 z póź. zm.).

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2009
Bilans za rok 2009; Rachunek Zysków i Strat za rok 2009; Informacja dodatkowa za rok 2009

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2010
Bilans za rok 2010; Rachunek Zysków i Strat za rok 2010; Informacja dodatkowa za rok 2010

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011
Bilans za rok 2011; Rachunek Zysków i Strat za rok 2011; Informacja dodatkowa za rok 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012
Sprawozdanie finansowe za rok 2012